Informació del subministrament

 Nou Subministrament Canvi de comercialitzador

 Marqui aquesta casella en cas de no tenir cap instal·lació realitzada

Titular del contracte

* Nom

* Cognoms / Raó Social

* DNI/CIF/ Passaport

* Telèfon

* Mòbil

* E-mail

Identificació del subministrament

* Província

* Municipi

* Població

* Carrer / Número / Pis / Porta

* Codi postal

Codi CUPS *Pot consultar-lo a la seva factura

Número de referencia *El pots trobar on figura la direcció del subministrament

Dades del Certificat

*Si l'habitatge no ha tingut subministrament anteriorment (habitatge de primera ocupació), ha de tenir el certificat d'instal·lació individual del Gas

Empresa Instal·ladora

Núm. Registre empresa instal·ladora

Nom instal·lador autoritzat

Ús

DNI Instal·lador

DNI Titular

Certificat de la instal·lació

Tarifa que desitja contractar

Consulta les tarifes Catgas aquí

 Servei Plus: ( 3 € /mes+ IVA) Servei Advance: (9 €/mes+ IVA)

- Servei plus, inclou la revisió periòdica del gas obligatòria.
- Servi advance, inclou la revisió periòdica del gas obligatòria i la revisió anual de la caldera obligatòria.

Dades Domiciliació Bancària

* Número de compte (IBAN)

* Titular del compte

Comentaris

 Autoritzo expressament a Catgas Energia, S.A. a actuar com a substitut/s meu/s per a subscriure el/els corresponent/s contracte/s d'accés a la xarxa, tramitar en canvi de subministrador a les dades del/de subministri/s de/del titular.

 He llegit i acepto les condicions generals de contractació i tractament de les dades.