Titular del contracte

* Nom

* Cognoms / Raó Social

* DNI/CIF/ Passaport

* Telèfon

* Mòbil

* E-mail

Identificació del subministrament

* Província

* Població

* Carrer / Número / Pis / Porta

* Codi postal

Codi CUPS *Pot consultar-lo a la seva factura

Tarifa que desitja contractarConsulta les tarifes Catlum aquí

Potencia

Factura *Pot adjuntar una fotografia o arxiu de la seva factura actual

Dades Domiciliació Bancària

* Número de compte (IBAN)

* Titular del compte

Comentaris

 Autoritzo expressament a Catgas Energia, S.A. a actuar com a substitut/s meu/s per a subscriure el/els corresponent/s contracte/s d'accés a la xarxa, tramitar en canvi de subministrador a les dades del/de subministri/s de/del titular.

 He llegit i acepto les condicions generals de contractació i tractament de les dades.